Obligacja

Papier wartościowy, emitowany w serii, potwierdzający, że emitent (np. Skarb Państwa, gmina, spółka akcyjna) jest dłużnikiem obligatariusza (właściciela obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (np. wypłaty odsetek i wykupu obligacji)

Please follow and like us: