Rynek regulowany

Działający w sposób stały system zawierania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany. Uprawnienia do prowadzenia rynku regulowanego w Polsce posiada GPW oraz BondSpot S.A.

Please follow and like us: