Getback S.A.

Polskie przedsiębiorstwo z branży windykacyjnej założone 2012 r. przez podmioty związane z Leszkiem Czarneckim. Przedmiotem jego działalności było nabywanie pakietów wierzytelności i dochodzenie ich zapłaty na własny rachunek oraz zarządzanie zewnętrznymi portfelami wierzytelności w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych. W wyniku realizacji agresywnej strategii zdobywania rynku, szeregu nieprawidłowości w działalności spółki, a także braku działań nadzorczych nad nią, w kwietniu 2018 r. doszło do utraty płynności finansowej przez GetBack S.A. Z uwagi na fakt, że spółka finansowała się głównie z emisji obligacji korporacyjnych (które były sprzedawane głównie przez instytucje powiązane z L. Czarneckim), zainwestowane w nią środki straciło ponad 9 tys. inwestorów indywidualnych, a także prawie 200 inwestorów instytucjonalnych. Zdarzenia te określane są mianem afery GetBack. W dniu 9 maja 2018 r. wobec GetBack S.A.  otwarte zostało przyspieszone postępowanie układowe w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji, które zakończyło się zawarciem układu z wierzycielami, zatwierdzonym w dniu 6 czerwca 2019 r. Zgodnie z jego postanowieniami wierzytelności niezabezpieczone mają zostać spłacone tylko w części wynoszącej 1/4 ich wartości nominalnej, w 16 ratach rozłożonych na osiem lat. Obecnie spółka działa pod nazwą Capitea S.A.

Please follow and like us: