Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności. Zgodnie z Konstytucją NIK kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. W konsekwencji afery GetBack S.A. w styczniu 2020 r. NIK wydała raport, w którym wykazała szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji nadzorujących rynek kapitałowy oraz wskazała na luki w ówcześnie obowiązujących regulacjach prawnych.

Please follow and like us: