Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2022 nałożyła na Pawła Trybuchowskiego, byłego członka zarządu GetBack, karę w wysokości 1,1 mln zł. W komunikacie wyjaśniającym wydanie decyzji polski nadzorca wskazał, że w okresie pełnienia przez niego funkcji członka zarządu Spółka, od 4 sierpnia do 27 października 2017 r., przekazywała do wiadomości publicznej niekompletne informacje poufne o istotnych warunkach emisji obligacji, tj. o zawarciu opcji przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza (opcji PUT) oraz wysokości oprocentowania istotnie przewyższającego oprocentowanie standardowo oferowane przez Spółkę. W konsekwencji inwestorzy nie mieli rzetelnych informacji o poziomie i strukturze zobowiązań Spółki z tytułu emisji obligacji. Uniemożliwiło im to właściwą ocenę kondycji finansowej Spółki.

Z ustaleń KNF wynika, że Trybuchowski jako członek zarządu był odpowiedzialny za obszar rozwoju i relacji inwestorskich, co oznacza, że był zaangażowany w kluczowe procesy w Spółce. W tym czasie nadzorował departament odpowiedzialny za prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych przez GetBack. Głosował za uchwałami w sprawie emisji obligacji prywatnych zawierających opcję PUT lub ponadstandardowe oprocentowanie, a także podpisywał raporty bieżące, które nie zawierały pełnych informacji o warunkach emisji obligacji. Wynika stąd, że musiał mieć świadomość, że wrocławski windykator nie prowadzi poprawnej polityki informacyjnej.

W konsekwencji Komisja uznała, że Trybuchowski nie wypełniał należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu Spółki. Polski nadzorca ocenił jego działania jako całkowicie nieakceptowalne. Stwierdzone naruszenia były bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy inwestorów indywidualnych, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje GetBack, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przez nią przekazywanych. Ustalenia te stały się bezpośrednią podstawą nałożenia tak dotkliwej kary.

Jest to druga kara nałożona na Pawła Trybuchowskiego w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka zarządu w GetBack S.A. 16 lipca 2021 r. KNF wydała decyzję nakładającą na niego karę pieniężną w wysokości 850 000 zł za naruszenia obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. Decyzja ta jest ostateczna.

 

Źródło: Komunikat KNF ws. nałożenie kary pieniężnej na Pawła Trybuchowskiego

Please follow and like us: